0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

In Monitorul Oficial nr. 171/10.03.2011 a fost publicat Ordinul nr. 1083/2011 al MMFPS pentru aprobarea Procedurii de lucru privind eliberarea carnetelor de munca salariatilor angajatorilor pentru care inspectoratele teritoriale de munca pastrau si completau, respectiv certificau legalitatea inregistrarilor efectuate in carnetele de munca.

 

Ordinul MMFPS a fost elaborat avand in vedere:

• prevederile Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata;
• prevederile H.G. nr. 1377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectiei Muncii, precum si pentru stabilirea unor masuri cu caracter organizatoric, cu modificarile si completarile ulterioare;
• prevederile art. 296 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
• prevederile O.U.G. nr. 123/2010 pentru abrogarea Legii nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca;
• Planul de propuneri privind eficientizarea activitatii Inspectiei Muncii in domeniul relatiilor de munca, aprobat cu nr. 3.750/MCS din 11 august 2010.

I. Completarea si certificarea inscrisurilor efectuate, in termenul prevazut de lege, a carnetelor de munca pe care inspectoratele teritoriale de munca le au in pastrare si completare

Art. 1. Carnetele de munca vor fi completate la zi (cu date aferente pana la 31 decembrie 2010), ultima inregistrare fiind cea prevazuta in anexa nr. 1. Carnetele astfel completate vor fi certificate de inspectoratul teritorial de munca.

Art. 2. (1) Carnetele de munca pastrate si completate de catre inspectoratele teritoriale de munca se predau angajatorilor sau titularilor/imputernicitilor legali pe baza de proces-verbal de predare-primire conform anexei nr. 2, respectiv anexei nr. 3, pana la data de 30 iunie 2011.
(2) Carnetele de munca pastrate si completate de catre inspectoratele teritoriale de munca se predau angajatorilor conform programarii postate pe site-ul acestora si afisate la sediu, iar titularilor/imputernicitilor legali pe baza unei cereri.

II. Certificarea si contrasemnarea pentru legalitate a inscrierilor efectuate in carnetele de munca de catre angajatorii carora li s-au aprobat pastrarea si completarea acestora la sediu

Art. 3. (1) Angajatorii care au obtinut aprobare de pastrare si completare a carnetelor de munca la sediu le vor completa la zi (cu date aferente pana la 31 decembrie 2010), ultima inregistrare fiind cea prevazuta in anexa nr. 1.
(2) Inspectoratele teritoriale de munca vor programa angajatorii prevazuti la alin. (1) in vederea certificarii si contrasemnarii carnetelor de munca pentru care acestia au obtinut aprobare de pastrare si completare la sediu. Programul intocmit la nivel de inspectorat teritorial de munca va fi postat pe site-ul acestuia si afisat la sediu.
(3) Pana la data programata de catre inspectoratul teritorial de munca, asa cum se prevede la alin. (2), pentru verificarea, certificarea si contrasemnarea inscrierilor din carnetele mentionate in procesul-verbal de predare-primire, angajatorii prevazuti la alin. (1) se vor asigura ca:
a) in ceea ce priveste carnetele de munca pe care le gestioneaza, acestea au fost completate in baza contractelor individuale de munca, a actelor aditionale/deciziilor privind modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca, inregistrate la inspectoratul teritorial de munca, a actelor de studii/de calificare, a actelor de stare civila (certificat de nastere, certificat de casatorie etc.);
b) inscrierile eronate sau efectuate fara respectarea prevederilor legale au fost rectificate de unitatea care pastreaza carnetul de munca, rectificarile certificandu-se la cap. VII din carnetul de munca.

Art. 4. Inspectorul din cadrul inspectoratului teritorial de munca va verifica inainte sa certifice inscrierile efectuate in carnetele de munca daca:
a) statele de plata si declaratiile fiscale lunare au fost inregistrate la inspectoratul teritorial de munca, inclusiv statele de plata si declaratiile fiscale aferente lunii decembrie 2010;
b) exista debite la plata comisionului;
c) inscrierile efectuate corespund cu documentele depuse la inspectoratul teritorial de munca.

Art. 5. (1) Angajatorii prevazuti la art. 3 alin. (1) vor preda inspectoratului teritorial de munca carnetele de munca completate la zi pe baza unui proces-verbal de predare-primire conform anexei nr. 4.
(2) La rubrica „Observatii“, inspectorul va indica eventualele deficiente constatate la data predarii carnetelor de munca de catre angajatorii prevazuti la art. 3 alin. (1) si va stabili o data certa de remediere a acestora. Procesul-verbal de predare-primire astfel intocmit va fi returnat angajatorului impreuna cu carnetele de munca in care s-au constatat deficiente.
(3) In situatia in care, ca urmare a verificarii documentelor existente in arhiva inspectoratului teritorial de munca, se constata alte deficiente, se va comunica angajatorului situatia constatata si se va proceda la inscrierea acesteia la rubrica „Observatii“ din procesul-verbal de predare-primire prevazut in anexa nr. 4, respectiv se vor returna carnetele de munca operatorilor economici in vederea remedierii deficientelor si se va repeta procedura de predare-primire a acestora la o data ulterioara stabilita de inspectoratul teritorial de munca.

Art. 6. Operatorii economici vor completa procesul-verbal de predare-primire prevazut in anexa nr. 4 cu informatiile solicitate, in 3 exemplare, dintre care doua pentru inspectoratul teritorial de munca.

Art. 7. Procesul-verbal de predare-primire prevazut in anexa nr. 5 se va intocmi in doua exemplare si se va completa de catre inspectoratul teritorial de munca. Dupa verificarea, certificarea si contrasemnarea carnetelor de munca, un exemplar dintre cele doua se va restitui operatorului economic odata cu carnetele de munca.

Art. 8. Persoana desemnata de reprezentantii legali ai angajatorilor prevazuti la art. 3 alin. (1) sa reprezinte unitatea in relatiile cu inspectoratul teritorial de munca in scopul respectarii prezentei proceduri va fi persoana care a fost imputernicita in mod expres sa desfasoare aceasta activitate de predare-primire a carnetelor de munca.

Art. 9. Inspectoratele teritoriale de munca vor preda angajatorilor prevazuti la art. 3 alin. (1) carnetele de munca ale salariatilor, certificate si contrasemnate pentru valabilitatea inscrierilor efectuate, pana la data de 31 martie 2011.

Sursa: Infolegal

Distribuie acest articol!