0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

In Monitorul Oficial nr. 83 din 7 februarie 2013 a fost republicata a cadastrului si a publicitatii imobiliare. republicata contine modificarile aduse prin OUG 64/2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 133/2012, care se aplica, in continuare.

 

In cadrul actlui normativ se arata:

Pana la data de 31 decembrie 2020, receptia documentatiilor cadastrale si deschiderea cartilor funciare se vor realiza potrivit prevederilor Legii nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu scutire de la plata tarifelor, din oficiu sau la cererea:

 • titularilor drepturilor reale inregistrate in vechile registre de publicitate imobiliara;
 • titularilor drepturilor reale inscrise in cartile funciare deschise potrivit Decretului-lege nr. 115/1938;
 • titularilor drepturilor reale inscrise in cartile funciare deschise in baza Legii nr. 242/1947 si a Decretului nr. 2.142/1930.

Structura, organizarea si functionarea registrului electronic national al nomenclaturilor stradale se aproba prin hotarare a Guvernului.

De la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, in cuprinsul actelor normative in vigoare, sintagma «cadastru general» se inlocuieste cu sintagma «cadastru».

In termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, documentatiile comisiilor de delimitare, in care procesele-verbale de delimitare a hotarelor nu au fost semnate sau au fost semnate cu obiectiuni de membrii comisiei de delimitare, vor fi inaintate prefectului judetului, de catre Agentia Nationala, prin institutiile sale subordonate.

Prefectul, in termen de 30 de zile de la primirea documentatiei de delimitare, initiaza concilieri sau, in caz contrar, sesizeaza instantele de contencios administrativ cu privire la actiunea privind stabilirea hotarelor unitatilor administrativ-teritoriale.

Dispozitii generale

Cadastrul si cartea funciara formeaza un sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica, de importanta nationala, a tuturor imobilelor de pe intregul teritoriu al tarii. Scopul acestui sistem este:

 • determinarea informatiilor tehnice, economice si juridice referitoare la ;
 • asigurarea publicitatii drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor si faptelor juridice, precum si a oricaror altor raporturi juridice, prin cartea funciara;
 • furnizarea de date institutiilor publice ale statului, necesare sistemului de impozitare si pietei imobiliare;
 • contribuie la asigurarea securitatii tranzactiilor imobiliare si la facilitarea creditului ipotecar.

Cadastrul realizeaza identificarea, masurarea, descrierea si inregistrarea imobilelor in documentele cadastrale si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale.

Cartea funciara cuprinde descrierea imobilelor si inscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau la raporturile juridice care au legatura cu imobilele.

Evidenta imobilelor inscrise in si in cartea funciara se realizeaza si se actualizeaza din oficiu, la cererea persoanelor interesate sau la initiativa autoritatilor publice.

Autoritatile publice si titularii de drepturi asupra imobilelor au obligatia de a sprijini crearea si actualizarea cadastrului prin punerea la dispozitie cu titlu gratuit a datelor si informatiilor detinute. Autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa acorde sprijin informational, tehnic si de alta natura, in limitele competentelor, la crearea si actualizarea sistemului de cadastru si carte funciara.

Prin imobil, in sensul prezentei legi, se intelege terenul, cu sau fara constructii, de pe teritoriul unei unitati administrativ-teritoriale, apartinand unuia sau mai multor proprietari, care se identifica printr-un numar cadastral unic.

Imobilul se inscrie intr-o carte funciara.

Entitatile de baza ale acestui sistem sunt imobilul si proprietarul.

Organizarea activitatii de cadastru

Agentia Nationala are urmatoarele atributii principale:

 • coordoneaza si controleaza executarea lucrarilor de cadastru si asigura inscrierea imobilelor in registrul de publicitate imobiliara la nivelul intregii tari;
 • controleaza executarea lucrarilor de cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie si teledetectie la nivelul intregii tari;
 • elaboreaza regulamente si norme, promoveaza tehnici, procedee si metodologii de specialitate compatibile cu cele ale Uniunii Europene, conform progreselor stiintifice si tehnice in domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei si publicitatii imobiliare;
 • autorizeaza persoanele fizice si juridice care pot executa lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii speciale care reglementeaza infiintarea uniunii profesionale a acestora;
 • organizeaza si administreaza fondul national de geodezie si cartografie, precum si baza de date a sistemului integrat de cadastru si carte funciara;
 • asigura, in conditiile legii, executarea, completarea, modernizarea si mentinerea in stare de utilizare a retelei geodezice nationale;
 • asigura executarea si actualizarea hartilor oficiale;
 • avizeaza continutul topografic al hartilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor si al altor documente cartografice destinate uzului public;
 • pune la dispozitia autoritatilor publice si a altor institutii interesate, in conditiile legii, situatii statistice de sinteza privind terenurile si constructiile;
 • indeplineste sarcinile ce rezulta din angajamentele internationale in domeniul sau de activitate;
 • participa la organizarea si coordonarea masuratorilor in vederea aplicarii legilor funciare;
 • avizeaza tehnic expertizele efectuate de catre expertii judiciari in specialitatea topografie, geodezie si cadastru cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, la solicitarea instantelor de judecata. Avizele mentionate mai sus vor fi date de oficiul teritorial in baza unui regulament comun, elaborat de Agentia Nationala si Ministerul Justitiei;
 • asigura inscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifica sau se sting, la cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a celorlalte persoane interesate;
 • asigura inscrierea cailor de atac impotriva inregistrarilor de carte funciara;
 • asigura inscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacitati si litigii judiciare in legatura cu bunul imobil;
 • asigura formarea profesionala continua si pregatirea personalului prin intermediul Centrului de Pregatire Profesionala al Agentiei Nationale, institutie fara personalitate juridica, prin Institutul Notarial Roman sau prin alte entitati abilitate;
 • realizeaza, actualizeaza si administreaza registrul electronic national al nomenclaturilor stradale;
 • realizeaza si intretine geoportalul INSPIRE al Romaniei si asigura compatibilitatea acestuia cu geoportalul INSPIRE al Uniunii Europene, indeplineste alte atributii care ii revin prin Ordonanta Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 190/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • indeplineste si alte atributii ce au legatura cu activitatea specifica.

Organizarea lucrarilor sistematice de cadastru in vederea inscrierii in cartea funciara

Functia tehnica a cadastrului se realizeaza prin determinarea, pe baza de masuratori, a pozitiei limitelor dintre imobilele invecinate. Lucrarile de masuratori se executa prin orice metoda grafica, numerica, fotogrammetrica sau combinate.

Documentatiile cadastrale determina suprafata terenurilor si constructiilor, rezultata din masuratori.

In cadrul functiei economice a cadastrului se evidentiaza elementele tehnice necesare stabilirii valorilor impozabile ale imobilelor sau, dupa caz, a impozitelor sau taxelor pentru aceste imobile.

Functia juridica a cadastrului se realizeaza prin identificarea proprietarilor, respectiv a posesorilor imobilelor si prin inscrierea acestora in evidentele cadastrale, in scopul inscrierii in cartea funciara.

Publicitatea imobiliara – Evidenta cadastral-juridica

Publicitatea imobiliara intemeiata pe sistemul de evidenta a cadastrului are ca obiect inscrierea in cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la imobilele din aceeasi unitate administrativ-teritoriala, in scopul transmiterii sau constituirii de drepturi reale imobiliare ori, dupa caz, al opozabilitatii fata de terti a acestor inscrieri.

Publicitatea imobiliara se efectueaza de catre birourile de pentru imobilele situate in raza de activitate a acestora.

Cartile funciare intocmite si numerotate pe teritoriul administrativ al fiecarei localitati alcatuiesc, impreuna, registrul cadastral de publicitate imobiliara al acestui teritoriu, ce se tine de catre biroul teritorial din cadrul oficiului teritorial in a carui raza teritoriala de activitate este situat imobilul respectiv.

Acest registru se intregeste cu registrul de intrare, cu planul cadastral, cu registrul cadastral al imobilelor, indicand numarul cadastral al imobilelor si numarul de ordine al cartilor funciare in care sunt inscrise, cu un index alfabetic al proprietarilor si cu o mapa in care se pastreaza cererile de inscriere, impreuna cu un exemplar al inscrisurilor constatatoare ale actelor sau faptelor juridice supuse inscrierii.

Sursa: Infolegal

Distribuie acest articol!