Go to Top

Normele de implementare a programului „Prima casa“ au suferit modificari

In Monitorul Oficial nr. 447 din 19 iuniw 2014 a fost publicat  al ministrului Finantelor Publice privind modificarea si completarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului intreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Conventiei privind implementarea programului „“ si a Conventiei de garantare si pentru reglementarea unor masuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „“.

 

In cadrul actului normativ se arata:

  • plafon alocat – plafonul alocat conform Hotararii Guvernului nr. 717/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • valoarea garantiei – valoarea mentionata in contractul de garantare, al carei nivel este de 50% din valoarea creditului, exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiar in baza contractului de credit;
  • procent de impartire a riscului si a pierderilor – 50% din soldul finantarii garantate (principalului) aplicabil garantiilor care vor fi acordate in limita plafonului alocat;
  • valoarea de executare a garantiei – suma egala cu soldul finantarii, la care se aplica procentul de garantare stabilit in contractul de garantare, pentru garantiile acordate in limita plafonului alocat, ce urmeaza a fi platita de catre MFP ca urmare a producerii riscului de credit;“.

Obiectul prezentului protocol il constituie stabilirea termenilor si conditiilor privind constituirea, monitorizarea si plata garantiilor care intra sub incidenta impartirii riscurilor si pierderilor intre stat si Finantator, precum si garantarea de catre FNGCIMM, in numele si in contul statului, in mod direct, expres, irevocabil si neconditionat, in conditiile impartirii riscurilor si pierderilor in mod egal intre stat si Finantator, a obligatiilor de rambursare a finantarilor acordate de Finantator beneficiarilor care indeplinesc criteriile de eligibilitate prevazute la art. 3.1, 3.2 sau, dupa caz, 3.3 si conditiile specifice prevazute in cadrul normelor interne de creditare ale finantatorilor, cu incadrarea in limita plafonului alocat.

Odata cu inscrierea ipotecii legale, in cartea funciara a imobilului se noteaza interdictia de instrainare pe o perioada de 5 ani a locuintei si, respectiv, a locuintei si terenului, in acest din urma caz, cu exceptia instrainarii cotei-parti de teren aferente fiecarei locuinte construite catre oricare dintre membrii asociatiei, precum si interdictia de grevare cu sarcini a locuintei si, respectiv, a locuintei si terenului pe toata durata garantiei.

In cazul rambursarii anticipate a finantarii inainte de expirarea termenului de 5 ani, interdictiile de instrainare se radiaza in conditiile legii.

Conditia referitoare la rangul dreptului de ipoteca trebuie sa fie indeplinita pana la momentul formularii cererii de plata a garantiei de catre Finantator. In cazul primirii de catre Finantator a comunicarii respingerii cererii de plata a garantiei de la FNGCIMM, in temeiul contractului de garantare, corespunzator procentului garantiei emise de FNGCIMM in numele si in contul statului, Finantatorul are dreptul sa inscrie in cartea funciara ipoteca legala prevazuta de art. 2.386 pct. 3 din Codul civil, concomitent cu radierea din cartea funciara a ipotecii legale instituite in favoarea statului roman.

Radierea dreptului de ipoteca legala instituit in favoarea statului, proportional cu procentul de garantare, se va face in baza deciziei FNGCIMM privind/espingerea cererii de plata.

Inscrierea ipotecii legale, cu notarea interdictiilor, se efectueaza in temeiul contractului de garantare.

In cazul garantiilor acordate din plafonul alocat, drepturile izvorate din politele de asigurare a imobilelor achizitionate/construite in cadrul Programului se vor imparti in mod egal intre statul roman, reprezentat prin MFP, si Finantator.

Finantatorul are dreptul sa preia portofoliul de credite al unui alt finantator eligibil din cadrul Programului.

Finantatorul si statul, reprezentat prin MFP, emit acordul pentru efectuarea platii despagubirilor a caror valoare depaseste echivalentul in lei al sumei de 10.000 euro, dar care se incadreaza in limita de pana la 50% din valoarea creditului initial, prevazuta de art. 1 alin. (78) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, catre proprietarul locuintei, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Finantatorul si MFP, proportional cu procentul de garantare, isi pot exprima acordul cu privire la novarea obiectului garantiei, in cazul in care locuinta achizitionata initial in cadrul Programului este improprie cerintelor de locuit ale unei persoane sau familii datorita unor vicii ascunse ori provocarii unor daune asupra locuintei, ca urmare a producerii unui risc asigurat, de natura a o face improprie utilizarii potrivit destinatiei, cu respectarea normelor de implementare si cu conditia ca valoarea noii locuinte dobandite de catre beneficiar, astfel cum a fost evaluata in conditiile legii, sa fie cel putin egala cu valoarea creditului contractat, la care se adauga valoarea avansului.

In cazul rezolutiunii in conditiile legii a contractului de vanzare-cumparare a locuintelor achizitionate, ca efect al garantiei contra viciilor ascunse ale bunului vandut, beneficiarul poate achizitiona o a doua locuinta in cadrul Programului, cu conditia stingerii creditului contractat initial in cadrul Programului.

In cazul provocarii unor daune asupra locuintei, ca urmare a producerii unui risc asigurat, de natura a o face improprie utilizarii potrivit destinatiei, beneficiarul va putea achizitiona o a doua locuinta in cadrul Programului, cu conditia stingerii creditului contractat initial in cadrul Programului.

Prin locuinta improprie utilizarii in sensul Programului se intelege locuinta afectata de daune constatate si evaluate la o valoare de cel putin 50% din valoarea creditului acordat initial. In aceasta situatie, daca beneficiarul solicita continuarea contractului de credit, cu novarea obiectului garantiei, MFP si Finantatorul, in calitate de cesionari/beneficiari ai drepturilor de despagubire provenite din polita de asigurare a locuintei devenite improprie utilizarii, isi pot exprima acordul cu privire la cesionarea sumelor provenite din plata drepturilor de despagubire de catre asigurator, in vederea achizitionarii unei noi locuinte in cadrul Programului. Valoarea noii locuinte dobandite de catre beneficiar, astfel cum a fost evaluata in conditiile legii, trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea creditului contractat, la care se adauga valoarea avansului.

In baza contractului de garantare novat, se radiaza ipoteca in favoarea statului si a Finantatorului, privilegiul Finantatorului, precum si interdictiile de instrainare si grevare cu sarcini instituite asupra imobilului achizitionat initial in cadrul Programului, iar asupra imobilului dobandit ulterior, prin efectul novatiei, se instituie in favoarea statului roman, reprezentat de MFP, precum si in favoarea finantatorilor, proportional cu procentul de garantare, un drept de ipoteca legala de rangul I pana la finalizarea procedurii de executare silita asupra imobilului care face obiectul garantiei, potrivit legii, cu interdictia de instrainare a locuintei pe o perioada de 5 ani si interdictia de grevare cu sarcini a acesteia pe toata durata garantiei.

Conditia referitoare la rangul dreptului de ipoteca trebuie sa fie indeplinita pana la momentul formularii cererii de plata a garantiei de catre Finantator. In cazul primirii de catre finantator a comunicarii respingerii cererii de plata a garantiei de la FNGCIMM, in temeiul contractului de garantare, Finantatorul are dreptul sa inscrie in cartea funciara ipoteca legala conform dispozitiilor Codului civil, concomitent cu radierea din cartea funciara a ipotecii legale instituite in favoarea statului roman.

Finantatorul si statul, reprezentat prin MFP, isi exprima acordul pentru novarea obiectului garantiei instituite in cadrul Programului daca locuinta achizitionata initial este sau, dupa caz, a devenit improprie cerintelor de locuit ale unei persoane sau familii din cauza:

  • constatarii viciilor ascunse; sau
  • provocarii unei daune asupra locuintei, ca urmare a producerii unui risc asigurat, de natura a o face improprie utilizarii potrivit destinatiei.

In vederea exprimarii acordului de novare Finantatorul verifica existenta documentelor justificative privind viciile ascunse sau a documentelor din care rezulta ca valoarea daunelor constatate si evaluate este de cel putin 50% din valoarea creditului acordat initial, dupa caz, precum si indeplinirea conditiei privind valoarea noii locuinte aduse in garantie, care trebuie sa fie cel putin egala cu valoarea creditului contractat, la care se adauga valoarea avansului.

In aceste situatii Finantatorul si statul, reprezentat prin MFP, isi exprima acordul pentru ridicarea interdictiei de instrainare si/sau pentru cesionarea sumelor provenite din plata drepturilor de despagubire de catre asigurator in vederea achizitionarii unei noi locuinte in cadrul Programului, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Finantatorii efectueaza, in conditiile legii, demersurile necesare pentru radierea ipotecii in favoarea statului si a Finantatorului, a privilegiului Finantatorului, precum si a interdictiilor de instrainare si grevare cu sarcini instituite asupra locuintei achizitionate initial in cadrul Programului, concomitent cu inscrierea in cartea funciara a dreptului de ipoteca legala asupra locuintei dobandite ulterior, ipoteca ce este constituita in favoarea statului roman, reprezentat de MFP, si a Finantatorului, proportional cu procentul de garantare, precum si a interdictiilor prevazute de lege.

Dupa aprobarea de catre structurile sale competente a modificarii contractului de credit, Finantatorul transmite FNGCIMM solicitarea de novare a obiectului garantiei, insotita de dovada aprobarii sale, precum si documentele privind novarea efectuata.

Sursa: Infolegal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *