0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

In Monitorul Oficial nr. 278 din 17 mai 2013 a fost publicata privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania.

In cadrul actului normativ se arata:

Imobilele preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist se restituie in natura.

In situatia in care a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist nu mai este posibila, singura masura reparatorie in echivalent care se acorda este compensarea prin puncte, prevazuta in cap. III.

In situatia in care titularul a instrainat drepturile care i se cuvin potrivit legilor de restituire a proprietatii, singura masura reparatorie care se acorda este compensarea prin puncte.

Principiile care stau la baza acordarii masurilor prevazute de prezenta lege sunt:

 • principiul prevalentei restituirii in natura;
 • ;
 • principiul transparentei procesului de stabilire a masurilor reparatorii;
 • principiul mentinerii justului echilibru intre interesul particular al fostilor proprietari si interesul general al societatii.

In intelesul prezentei legi, expresiile si termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:

 • cereri – notificarile formulate in temeiul Legii nr10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cererile formulate in temeiul prevederilor Legii fondului funciar nr18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr18/1991 si ale Legii nr169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, cererile formulate potrivit Legii nr247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare, cererile de retrocedare formulate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, republicata, aflate in curs de solutionare la entitatile investite de lege sau, dupa caz, la Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor;
 • persoana care se considera indreptatita – persoana care a formulat si a depus, in termen legal, la entitatile investite de lege cereri din categoria celor prevazute la pct1, care nu au fost solutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi;
 • persoana indreptatita – persoana careia i-a fost recunoscut dreptul la restituire in natura sau, dupa caz, la masuri reparatorii;
 • entitatea investita de lege – urmatoarele structuri cu atributii in procesul de restituire a imobilelor preluate abuziv si de stabilire a masurilor reparatorii:
 • unitatea detinatoare, in intelesul Hotararii Guvernului nr. 250/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945–22 decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare, al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr94/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/1999, republicata;
 • entitatea investita cu solutionarea notificarii, in intelesul Hotararii Guvernului nr. 250/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • , comisiile comunale, orasenesti si municipale, constituite in temeiul Legii nr18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • comisia judeteana de fond funciar sau, dupa caz, Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti, constituite in temeiul Legii nr18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase si comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania;
 • Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica;
 • Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor, infiintata potrivit prezentei legi;
 • decizia entitatii investite de lege – decizia/dispozitia/ordinul/hotararea emisa de catre entitatea investita de lege, prevazuta la pct4;
 • restituirea in natura – restituirea imobilului preluat in mod abuziv; in ceea ce priveste terenurile, reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament sau pe un alt amplasament;
 • grila notariala – ghidurile privind valorile orientative ale proprietatilor imobiliare utilizate de camerele notarilor publici, actualizate in conditiile impuse de art771alin(5) din Legea nr571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Dispozitiile prezentei legi se aplica cererilor formulate si depuse, in termen legal, la entitatile investite de lege, nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, cauzelor in materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instantelor, precum si cauzelor aflate pe rolul Curtii Europene a Drepturilor Omului suspendate in temeiul Hotararii-pilot din 12 octombrie 2010, pronuntata in Cauza Maria Atanasiu si altii impotriva Romaniei, la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Restituirea in natura a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist

In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale se constituie, prin ordin al prefectului, Comisia locala pentru inventarierea terenurilor.

Comisia se compune din urmatoarele persoane:

 • un reprezentant al institutiei prefectului, care are si calitatea de presedinte al Comisiei;
 • primarul comunei/orasului/municipiului;
 • secretarul comunei/orasului/municipiului;
 • un specialist in masuratori topografice si in identificarea tarlalelor si parcelelor din cadrul unitatii administrativ-teritoriale (specialist cadastru, inginer topograf, inginer agricol, subinginer agricol, referent agricol);
 • un reprezentant al oficiului teritorial de cadastru si publicitate imobiliara.

In functie de specificul localitatii, Comisia se completeaza cu urmatoarele persoane:

 • un reprezentant al Agentiei Domeniilor Statului;
 • un reprezentant al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti“;
 • un reprezentant al Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva;
 • un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura.

Procedura de constituire, modul de functionare, atributiile Comisiei, precum si normele privind intocmirea situatiei prevazute la art6 se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi, care vor fi adoptate in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a acesteia.

In termen de 180 de zile de la data constituirii, comisia prevazuta la art5 intocmeste, conform normelor de aplicare a prezentei legi, situatia terenurilor agricole, cu sau fara investitii, si forestiere, aflate in domeniul public sau privat al statului sau, dupa caz, al unitatii administrativ-teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare unitate administrativ-teritoriala.

Situatia prevazuta anterior va indica, prin determinare grafica pe ortofotoplan:

 • terenurile ce constituie rezerva comisiei locale de fond funciar;
 • terenurile aflate in proprietatea publica si privata a statului, cu sau fara investitii, aflate in administrarea unor autoritati si institutii publice;
 • terenurile administrate de institute si statiuni de cercetare, cu sau fara investitii;
 • terenurile ocupate de izlazuri;
 • alte terenuri identificate ca disponibile in vederea restituirii.

Situatiase vizeaza de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si se transmite comisiei judetene de fond funciar sau, dupa caz, Comisiei de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti.

Comisia judeteana de fond funciar sau, dupa caz, Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti centralizeaza situatiile intocmite la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale in termen de 30 de zile de la primirea acestoraRezultatul centralizarii se transmite Agentiei Domeniilor Statului si Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.

In termen de 60 de zile de la data primirii situatiilor centralizate pe fiecare judet, Agentia Domeniilor Statului si Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor demareaza procedurile legale necesare in vederea schimbarii regimului juridic al terenurilor ce fac obiectul situatiei centralizatoare, aflate in proprietatea publica a statului, si trecerii acestora, in conditiile legii, in proprietatea privata a statului pentru a fi afectate restituirii in natura sau, dupa caz, valorificarii punctelor acordate potrivit prezentei legi.

Pana la intocmirea situatiei centralizatoare la nivel local, se suspenda emiterea hotararilor de validare/invalidare de catre comisiile judetene de fond funciar sau, dupa caz, de catre Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti, eliberarea titlurilor de proprietate, punerea in posesie de catre comisiile locale de fond funciar, precum si orice alte proceduri administrative in domeniul restituirii fondului funciar.

Dispozitiile anterioare nu sunt aplicabile in cazul hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile.

In termen de 120 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, comisiile locale de fond funciar au obligatia de a centraliza toate cererile de restituire nesolutionate, in vederea stabilirii suprafetei de teren necesare in vederea finalizarii procesului de restituire.

Pentru realizarea situatiei se au in vedere:

 • cererile din dosarele nesolutionate la nivelul comisiei locale;
 • cererile din dosarele transmise comisiei judetene sau, dupa caz, Comisiei de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti, cu propuneri de despagubiri;
 • cererile din dosarele inregistrate la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, in cazul in care persoanele indreptatite opteaza, in conditiile art42, pentru returnarea dosarului la comisia locala, in vederea atribuirii de teren;
 • hotararile definitive si irevocabile pronuntate de instantele judecatoresti, avand ca obiect restituirea unor suprafete de teren;
 • cererile care au stat la baza dosarelor validate de comisiile judetene sau, dupa caz, de Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti si aflate la comisiile locale in vederea constituirii dosarelor de despagubire.

Situatia suprafetelor de teren necesare in vederea finalizarii procesului de restituire se transmite comisiei judetene de fond funciar sau, dupa caz, Comisiei de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti.

Institutele, statiunile de cercetare si institutiile publice sunt obligate sa predea Agentiei Domeniilor Statului, in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a hotararii Guvernului initiate conform art. 6 alin. (5), terenurile care fac obiectul acesteiaProcesele-verbale de predare-primire se comunica si Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.

In termen de 30 de zile de la preluarea terenurilor prevazute la alin. (1), Agentia Domeniilor Statului aduce la cunostinta comisiei judetene de fond funciar si Comisiei de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti disponibilul de teren pe fiecare unitate administrativ-teritoriala.

Predarea terenurilor disponibile catre comisia locala de fond funciar se face numai dupa validarea de catre comisia judeteana de fond funciar si Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti a propunerilor de punere in posesie pe aceste terenuri, dar nu mai tarziu de 1 ianuarie 2015.

Pana la data de 1 martie 2014, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara va realiza, pentru fiecare judet si la nivel national, situatia comparativa a cererilor si disponibilului de teren, in conditiile prevazute la art. 6 alin. (2).

Dupa finalizare, situatia se comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si Agentiei Domeniilor Statului.

Sursa: Infolegal

Distribuie acest articol!