0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

Hotararea Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2014 pentru modificarea si completarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, aprobat prin Hotararea Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului de organizare si functionare si a Codului de etica profesionala si disciplina ale Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 804 din 4 noiembrie 2014.

In temeiul art. 48 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitatii practicienilor in insolventa, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Congresul Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, reunit la Mamaia, judetul Constanta, la data de 6 septembrie 2014, hotaraste:

Art. I. – Statutul privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa, aprobat prin Hotararea Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului de organizare si functionare si a Codului de etica profesionala si disciplina ale Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 678 din 6 octombrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 10, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(3) Persoanele fizice straine pot dobandi calitatea de membru al Uniunii in conditiile art. 24 din O.U.G.
(4) Persoanele juridice straine pot fi inregistrate in Registrul formelor de organizare si inscrise in Tabloul UNPIR in conditiile art. 24 din O.U.G.”

2. La articolul 12, dupa alineatul (7) se introduc doua noi alineate, alineatele (8) si (9), cu urmatorul cuprins: „(8) Pe perioada incompatibilitatii practicienii in insolventa definitivi pierd calitatea de indrumator de stagiu.
(9) Cu exceptia situatiei cesionarii integrale a partilor sociale, trecerea la incompatibili a membrilor Uniunii duce, de drept, la radierea cabinetului sau IPURL din Registrul formelor de organizare al UNPIR. in termen de 10 zile de la emiterea deciziei de trecere la sectiunea membrilor incompatibili, practicianul in insolventa are obligatia sa informeze instantele de judecata, precum si debitorii asupra radierii cabinetului sau IPURL in care acesta isi desfasura activitatea.”

3. Dupa articolul 14 se introduc cinci noi articole, articolele 141 – 145, cu urmatorul cuprins:„Art. 141. – (1) Colaborarea este o modalitate de exercitare a profesiei de practician in insolventa prin care un practician consacra activitatea sa unei forme de exercitare a profesiei de practician in insolventa.
(2) Contractul de colaborare se incheie in forma scrisa intre practicianul colaborator si forma de organizare, reprezentata prin titularul cabinetului individual sau coordonatorul celorlalte forme de exercitare a profesiei. Contractul va cuprinde in mod obligatoriu si clauze de formare profesionala initiala, daca practicianul colaborator este stagiar. Orice clauza contrara legii sau prezentului statut este socotita nescrisa.
Art. 142. – Practicianul colaborator va lucra exclusiv pentru forma de organizare cu care a incheiat contract, fara a avea dreptul la clientela personala in afara formei de exercitare a profesiei la care colaboreaza.
Art. 143. – Practicianul colaborator va fi remunerat in baza conventiei prin retrocedare de onorarii.
Art. 144. – (1) in lipsa unor dispozitii contractuale mai favorabile, contractul de colaborare poate fi denuntat de oricare dintre parti, prin instiintarea celeilalte/celorlalte parti cu cel putin 3 luni inainte. in cazul in care contractul este incheiat cu un practician stagiar, vor fi respectate dispozitiile din prezentul statut privind formarea profesionala initiala.
(2) Desocotirea intre parti in cazul denuntarii unilaterale a contractului se va realiza potrivit contractului de colaborare.
Art. 145. – (1) Salarizarea in interiorul profesiei este o modalitate de exercitare a profesiei de practician in insolventa prin care un practician consacra activitatea sa unei forme de exercitare a profesiei careia ii este subordonat in legatura cu determinarea conditiilor concrete de munca.
(2) Practicianul salarizat va lucra exclusiv pentru forma de organizare cu care a incheiat contract, fara a avea drept la clientela proprie.
(3) Contractul de salarizare in interiorul profesiei se incheie in forma scrisa intre practicianul salarizat si forma de organizare, reprezentata prin titularul cabinetului individual sau coordonatorul celorlalte forme de exercitare a profesiei. Contractul va cuprinde in mod obligatoriu si clauze de formare profesionala initiala, daca practicianul salarizat este stagiar. Orice clauza contrara legii sau prezentului statut este socotita nescrisa.
(4) Salarizarea se efectueaza conform celor stabilite prin contract.”

4. La articolul 17 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „b) toti membrii consiliilor de conducere ale filialelor Uniunii si ai instantelor locale de disciplina, membrii Instantei superioare de disciplina si ai Comisiei centrale de cenzori;”.

5. La articolul 23, literele a) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „a) examineaza si aproba executia bugetului pe anul anterior si proiectul privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul urmator, precum si situatiile financiare anuale ale Uniunii certificate de Comisia centrala de cenzori, sub conditia ratificarii de proximul congres al Uniunii;
……………………………………………………………………………………..
c) aproba, modifica si completeaza tarifele si standardele de cost pentru cheltuielile de procedura ce se platesc din fondul de lichidare constituit conform art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa;”.

6. La articolul 30 alineatul (1), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „f) organizeaza examenele de acces in profesie si aproba regulamentul de organizare si desfasurare a examenului de definitivat;”.

7. La articolul 30, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(3) Pe langa Consiliul national de conducere al Uniunii functioneaza Comisia centrala de cenzori, formata din 5 membri, in conformitate cu prevederile art. 60 din O.U.G.”

8. La articolul 33, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 33. – (1) Cand litigiul dintre practicienii in insolventa nu a putut fi solutionat prin conciliere, partea interesata poate declansa procedura arbitrajului.”

9. La articolul 38, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(2) Executarea hotararii arbitrale se realizeaza in conditiile art. 614 si 615 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”

10. La articolul 40 alineatul (2), litera f) se abroga.

11. La articolul 40 alineatul (2), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „g) asigura instruirea periodica a instantelor locale de disciplina si controlul activitatii acestora;”.

12. La articolul 48, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(2) Alegerea presedintelui si a membrilor Consiliului de conducere al filialei se face prin vot secret, din randul membrilor compatibili, calitatea de membru titular si, respectiv, de membru supleant fiind dobandita pe baza numarului de voturi obtinute. in cazul numarului egal de voturi, departajarea se va face pe criteriul vechimii in Uniune (data inscrierii in Tabloul UNPIR) sau prin consens.”

13. La articolul 48, alineatul (3) se abroga.

14. La articolul 48, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins: „(6) Consiliul de conducere al filialei se va intruni la solicitarea presedintelui sau la cererea a cel putin 2 membri, obligatoriu trimestrial si ori de cate ori se considera necesar. Deciziile Consiliului in exercitarea atributiilor statutare se iau cu majoritatea celor prezenti. in caz de paritate decide presedintele Consiliului. Convocarea va fi transmisa prin secretariatul filialei si va fi insotita de ordinea de zi si o scurta informare privitoare la discutiile ce se vor purta. Convocatorul va fi transmis cu minimum 5 zile inainte de sedinta sau, cu acordul tuturor membrilor consiliului, acesta se va transmite si intr-un termen mai scurt. Oricare dintre membrii Consiliului va putea completa ordinea de zi in termen de cel mult 24 de ore de la transmitere. Cu ocazia sedintei secretariatul filialei va asigura intocmirea unui proces-verbal de sedinta in care se vor consemna deciziile. Punerea in aplicare a deciziilor se va face de catre presedinte sau un membru desemnat al Consiliului personal sau prin personalul salarizat al filialei. Raspunde de respectarea acestor formalitati presedintele Consiliului.”

15. La articolul 53 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins: „f) certificat de casatorie/hotarare de divort (unde este cazul).”

16. La articolul 58, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(2) Sunt scutite de stagiul de pregatire profesionala persoanele care au exercitat timp de 10 ani o profesie juridica sau economica, cu norma intreaga de 8 ore, precum si persoanele care au fost deputati sau senatori, in comisiile de specialitate juridica sau economica, fara ca acestea sa depaseasca jumatate din durata celor 10 ani.
(3) Sunt scutite de stagiu persoanele care anterior promovarii examenului de admitere in profesie au avut calitatea de angajat, cu norma intreaga de 8 ore, pe o functie economica sau juridica, intr-un cabinet individual de insolventa, intr-o SPRL sau intr-o IPURL cel putin 3 ani.”

17. La articolul 58, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins: „(3^1) Calculul activitatii practice economice sau juridice se va realiza prin luarea in considerare a unei norme integrale de lucru de 8 ore sau suma normelor partiale care insumate sa reprezinte norma intreaga.”

18. La articolul 58 alineatul (4), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „c) dovada achitarii taxei de verificare a cererii si a documentelor doveditoare in valoare de 1.500 lei.”

19. La articolul 58, alineatele (5), (6) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(5) Activitatea practica economica se calculeaza dupa data obtinerii diplomei de licenta, incepand cu prima zi a angajarii pe o functie economica, exclusiv pentru persoanele care detin o diploma de studii de invatamant superior in stiinte economice.
(6) Activitatea practica juridica se calculeaza dupa data obtinerii diplomei de licenta, incepand cu prima zi a angajarii pe o functie juridica, exclusiv pentru persoanele care detin o diploma de studii de invatamant superior in stiinte juridice.
(7) Se considera activitate practica economica exercitarea profesiei de expert contabil, evaluator, auditor financiar, consultant fiscal, care lucreaza in interiorul profesiei.”

20. La articolul 60 alineatul (1), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera f^1), cu urmatorul cuprins: „f^1) certificat de casatorie/hotarare de divort (unde este cazul);”.

21. La articolul 60, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(2) Inscrierea in Tabloul UNPIR in una dintre sectiunile membrilor compatibili este conditionata de prezentarea dovezii eliberarii din functia de magistrat sau notar in termen de cel mult 1 an de la eliberarea din functie.”

22. Articolul 71 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 71. – Normele privind inregistrarile in Registrul formelor de organizare sunt stabilite de CNC.”

23. La articolul 72, alineatele (2) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(2) Contractul de societate al SPRL va cuprinde in mod obligatoriu elementele prevazute la art. 10 alin. (2) din O.U.G.
……………………………………………………………………………………..
(6) Filiala va putea fi constituita si prin asocierea unei societati profesionale cu raspundere limitata cu unul sau mai multi practicieni in insolventa, persoane fizice. Asociatii persoane fizice trebuie sa fie practicieni in insolventa compatibili. Pentru a exista filiala, o societate profesionala cu raspundere limitata trebuie sa detina cel putin 50%+1 din capitalul social necesar constituirii filialei.”

24. Dupa articolul 73 se introduce un nou articol, articolul 73^1, cu urmatorul cuprins: „Art. 73^1. – (1) Radierea din Registrul formelor de organizare se realizeaza in urmatoarele situatii:
a) la cererea practicianului in insolventa, in cazul cabinetului individual si IPURL, la cererea formulata in baza hotararii AGA conform contractului de societate, in cazul SPRL;
b) in cazul prevazut la art. 12 alin. (5);
c) in cazul prevazut la art. 74 alin. (1) lit. d) din O.U.G.;
d) in cazul prevazut la art. 20 din O.U.G.;
e) in cazul fuziunii sau divizarii (ce are ca efect incetarea existentei unei forme de exercitare a profesiei).
(2) Radierea din Registrul formelor de organizare nu duce automat la radierea cabinetului individual, IPURL sau SPRL de la organele fiscale, reprezentantii formelor de organizare avand obligatia de a realiza demersurile in vederea radierii acestora din evidentele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.”

25. La articolul 77, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(2) Contestatia se depune in termenul mentionat mai sus la Secretariatul general al Uniunii si se solutioneaza de Consiliul national de conducere al Uniunii, in conditiile art. 69 alin. (3) din O.U.G.”

26. La articolul 81 alineatul (3), dupa litera g) se introduc doua noi litere, literele h) si i), cu urmatorul cuprins: „h) taxa de analizare si verificare a indeplinirii conditiilor privind scutirea de stagiu in baza art. 33 din O.U.G.;
i) taxa de eliberare privind istoricul membrilor UNPIR sau al formelor de exercitare a profesiei.”

27. La articolul 81, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(5) Contributia anuala pe transe de venituri se determina de fiecare cotizant, pe baza unei declaratii scrise, transmisa Secretariatului general al Uniunii pana la data de 15 martie a anului in curs pentru anul anterior. Realitatea declaratiei este supusa verificarii, prin sondaj, de catre cenzorii filialelor. Cenzorul delegat cu verificarea poate solicita orice document de la practician, inclusiv declaratia de venituri depusa de acesta la organul fiscal.”

28. La articolul 81, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins: „(8) Prin venit brut realizat se intelege totalitatea sumelor incasate de practician ca onorarii fixe, onorarii de succes sau o combinatie a acestora.”

29. La articolul 86, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 86. – (1) Uniunea va constitui, in baza art. 39 alin. (9) din Legea nr. 85/2014, un subcont special in care vor fi virate sumele prevazute la art. 39 alin. (7) din aceeasi lege.”

30. La articolul 87, literele a) si b) ale alineatului (1) si alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „Art. 87. – (1) Distribuirea catre practicienii in insolventa de catre filialele Uniunii a sumelor colectate in fondul de lichidare se va face pe baza urmatoarelor criterii:
a) cheltuieli de procedura pentru dosare deschise in baza Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 85/2014, sau cheltuieli de procedura pentru dosare deschise in baza Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in ordinea cronologica a inregistrarii documentelor la filiala;
b) onorarii stabilite prin hotarare judecatoreasca pentru dosarele deschise in baza Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 85/2014, sau onorarii stabilite pentru procedura prevazuta de Legea nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in ordinea cronologica a inregistrarii documentelor la filiala.
……………………………………………………………………………………..
(3) in cazul in care un practician este numit de directorul oficiului registrului comertului de pe langa tribunal si/sau de persoana ori de persoanele desemnate din cadrul registrului intr-un dosar in temeiul Legii nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau al Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fiindu-i fixat un onorariu si, ulterior, prin trecerea la procedura simplificata prevazuta de Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau Legea nr. 85/2014, ii mai este stabilit un onorariu, fie aceluiasi practician, fie altuia, eventual si cheltuieli de procedura de catre judecatorul-sindic, se va solicita un singur onorariu din fondul de lichidare de pana la 3.000 lei, respectiv cel al practicianului care a finalizat dosarul, la care se adauga cheltuielile facute de acesta din urma. Aceasta plata se va face pentru deconturile inaintate in dosarul trecut in procedura simplificata prevazuta de legea privind procedura insolventei.
(4) in situatia in care un practician in insolventa a fost desemnat intr-o procedura in baza art. 19 alin. (2) sau (21) din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in baza art. 57 alin. (2) sau (3) din Legea nr. 85/2014, pe baza ofertei sale financiare, iar ulterior se constata ca in averea debitorului nu exista disponibilitati, acesta nu poate cere decontarea din fondul de lichidare, constituit conform art. 39 din Legea nr. 85/2014, a unui onorariu mai mare decat cel pe baza caruia a fost desemnat.”

31. La articolul 87, alineatul (5) se abroga.

32. La articolul 88, literele b) si d) ale alineatului (1) si alineatul (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „b) orice document din care rezulta ca debitoarea nu detine bunuri sau sume de bani in patrimoniu sau ca acestea sunt insuficiente si a fost inchisa procedura in temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau art. 174 din Legea nr. 85/2014;
……………………………………………………………………………………..
d) hotararea creditorului majoritar privind desemnarea practicianului in insolventa in procedura in baza art. 19 alin. (2) sau (21) din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in baza art. 57 alin. (2) sau (3) din Legea nr. 85/2014, pe baza ofertei sale financiare
……………………………………………………………………………………..
(4) Decontarea cheltuielilor din fondul de lichidare, in conditiile in care in averea debitoarei existau bunuri ce puteau fi valorificate sau sume de bani, constituie abatere, cu exceptia cazurilor cand bunurile sau sumele de bani sunt insuficiente si a fost ceruta inchiderea procedurii in temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in baza art. 174 din Legea nr. 85/2014.”

33. La articolul 89, partea introductiva si literele a) si c) ale alineatului (1) si alineatele (5) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „Art. 89. – (1) Plata onorariilor practicienilor in insolventa ce sunt achitate din fondul de lichidare constituit conform art. 39 din Legea nr. 85/2014 se va face, pe toata perioada desfasurarii procedurii, in ordinea vechimii, la urmatoarele tarife:
a) pana la 3.000 lei, stabilit in baza hotararii judecatoresti pentru procedurile de insolventa deschise in baza Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau a Legii nr. 85/2014. Pentru practicienii in insolventa inregistrati cu vector fiscal de TVA onorariul va fi de pana la 3.000 lei, exclusiv TVA;
……………………………………………………………………………………..
c) in cazul procedurilor de insolventa deschise in baza Legii nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau a Legii nr. 85/2014, dar provenite din proceduri deschise in temeiul Legii nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sau al Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, onorariul va fi de 1.000 lei daca complexitatea procedurii ramane la stadiul prezentat in raportul privind situatia economica a societatii intocmit in conformitate cu art. 260 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
……………………………………………………………………………………..
(5) Cheltuielile de procedura efectuate conform alin. (4), in procedurile de insolventa reglementate de Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de Legea nr. 85/2014, sunt achitate din fondul de lichidare numai in masura in care sunt aprobate de instanta de judecata prin incheiere/sentinta sau in conditiile art. 88 alin. (11).
……………………………………………………………………………………..
(8) Nu sunt decontate din fondul de lichidare expertizele contabile intocmite in situatia debitorilor fara bunuri, precum si expertizele intocmite dupa inchiderea procedurii de insolventa, in situatia disjungerii cererii de atragere a raspunderii conform art. 138 din Legea nr. 85/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau art. 169 din Legea nr. 85/2014.”

34. La articolul 91, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 91. – (1) Procentul de 2% colectat conform prevederilor art. 39 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 85/2014 se aplica oricarei sume incasate in contul debitoarei, dupa data deschiderii procedurii, aceasta fiind considerata suma recuperata, si se evidentiaza in raportul lunar. Prin exceptie, in cazul reorganizarii procentul de 2% se aplica doar la sumele obtinute prin recuperari de creante sau prin vanzari de active.”

35. La articolul 911, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „(2) Fondul de solidaritate se alimenteaza in contul constituit in acest scop, cu 10% din sumele lunare colectate de registrul comertului, conform art. 39 alin. (7) lit. a) din Legea nr. 85/2014, precum si cu 10% din procentul de 2% din sumele recuperate in cadrul procedurilor de insolventa, conform art. 39 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 85/2014.
(3) Procentul de 10% din sumele colectate de registrul comertului se retine direct de catre Secretariatul general al UNPIR din totalul sumelor lunare virate de Oficiul National al Registrului Comertului si se varsa in contul Fondului de solidaritate. Procentul de 10% din sumele recuperate in cadrul procedurilor de insolventa, conform art. 39 alin. (7) lit. b) din Legea nr. 85/2014, se retine de filialele UNPIR, cu prioritate, si se vireaza in contul Fondului de solidaritate in primele 10 zile ale lunii pentru incasarile din luna anterioara.”

36. La articolul 92, punctul 15 se abroga.

37. La articolul 92, dupa punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 20, cu urmatorul cuprins:„20. neindeplinirea oricarei altei obligatii, neprecizate mai sus, prevazute expres de O.U.G. si de prezentul statut.”

38. La articolul 95, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 95. – (1) Se sanctioneaza pecuniar, cu amenda, faptele prevazute la art. 92 pct. 7, 8, 12 si 20.”

39. La anexa nr. 3, la articolul 16, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins: „(21) Cererile, precum si toate celelalte inscrisuri de care partile inteleg sa se foloseasca in cauza disciplinara se depun in atatea exemplare cate parti sunt, la care se adauga un exemplar instantei disciplinare. Cererile si inscrisurile insotitoare se comunica intre parti, sub sanctiunea suspendarii procedurii disciplinare. Daca obligatia comunicarii cererilor nu este indeplinita, instanta disciplinara poate dispune suspendarea cercetarii disciplinare.”

40. La anexa nr. 3, la articolul 17, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins: „(6) La primul termen de solutionare a plangerii disciplinare la care partile sunt legal convocate, instanta de disciplina, din oficiu, isi va verifica competenta generala, materiala si teritoriala sa solutioneze cauza.
(7) Daca se constata necompetenta solutionarii cauzei disciplinare, instanta de disciplina va declina cauza disciplinara, raportat la prevederile din O.U.G. si din prezentul statut, catre organul cu activitate jurisdictionala din cadrul UNPIR competent.”

41. La anexa nr. 4, partea introductiva a literei A si punctele 6.b) si 6.c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „A. Societatile profesionale:
……………………………………………………………………………………..
6.b) cerere de eliberare copii simple dupa acte aflate la dosar………….. 30 lei/pagina;
6.c) cerere de eliberare copii certificate dupa acte aflate la dosar ……… 50 lei/pagina.”

42. La anexa nr. 4, la litera A, dupa punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 8, cu urmatorul cuprins: „8. cerere eliberare istoric societate …… 200 lei.”

43. La anexa nr. 4, partea introductiva a literei B si punctele 4.b), 5.a), 5.b) si 5.c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „B. Cabinetele individuale si cabinetele asociate:
……………………………………………………………………………………..
4.b) cerere de eliberare certificat constatator (pentru nemembri)…….. 200 lei;
……………………………………………………………………………………..
5.a) cerere de furnizare informatii (conform model)… se taxeaza fiecare pozitie cu 40 lei;
5.b) cerere de eliberare copii simple dupa acte aflate la dosar……….. 30 lei/pagina;

5.c) cerere de eliberare copii certificate dupa acte aflate la dosar ………. 50 lei/pagina.”

44. La anexa nr. 4, la litera B, dupa punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu urmatorul cuprins: „7. cerere eliberare istoric cabinet sau cabinete asociate……200 lei.”

45. La anexa nr. 5, dupa articolul 5 se introduc doua noi articole, articolele 51 si 52, cu urmatorul cuprins: „Art. 51. – Taxa de verificare a cererii si a documentelor doveditoare indeplinirii scutirii de stagiu in baza art. 33 din O.U.G. va fi de 1.500 lei.
Art. 52. – Taxa de eliberare privind istoricul calitatii de membru al UNPIR va fi de 100 lei.”

46. La anexa nr. 5, articolele 6, 7, 8 si 9 se modifica si vor avea urmatorul cuprins: „Art. 6. – Plafonul minim de asigurare profesionala pentru persoanele fizice romane, inscrise in subsectiunile IB si IC ale Tabloului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, este de 100.000 lei.
Art. 7. – Plafonul minim de asigurare profesionala pentru persoane juridice, inscrise in subsectiunea IIA a Tabloului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, este de 500.000 lei.
Art. 8. – Plafonul minim de asigurare profesionala pentru persoanele fizice straine, inscrise in subsectiunea a III-a a Tabloului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, este de 100.000 lei.
Art. 9. – Plafonul minim de asigurare profesionala pentru persoanele juridice straine, inscrise in subsectiunea a IV-a a Tabloului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, este de 500.000 lei.”

Art. II. – Hotararea Congresului Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea si exercitarea profesiei de practician in insolventa si a Codului de etica profesionala si disciplina ale Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 678 din 6 octombrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Secretarul general al Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania,
Alexandru Frumosu

Mamaia, 6 septembrie 2014.
Nr. 3.

Sursa: Avocatnet

Distribuie acest articol!