0733 408 895 / 0720 721 073 office@bgarecuperari.ro
Solutia creantelor tale
xsid

Distribuie acest articol!

In cadrul Procedurii privind certificarea modului de indeplinire de catre contribuabili, persoane fizice, obligate sa se asigure in sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a obligatiei fiscale reprezentand contributie de asigurari sociale de stat se arata:

Certificarea modului de indeplinire de catre persoanele fizice, obligate sa se asigure in sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a obligatiei fiscale reprezentand contributie de asigurari sociale de stat, se face pe baza unei cereri, al carei model este prevazut in anexa nr. 3 la ordin. Cererea se depune de contribuabil la organul fiscal in a carui raza teritoriala acesta are domiciliul fiscal, denumit in continuare organ fiscal competent.

Organul fiscal competent verifica in baza de date daca in evidenta fiscala a contribuabilului exista neachitate reprezentand contributie de asigurari sociale de stat, precum si obligatiile fiscale accesorii aferente acesteia, atat comunicate, cat si instituite si necomunicate.

In situatia in care se constata ca in evidenta fiscala exista obligatiile fiscale prevazute la pct. 2, organul fiscal competent inmaneaza contribuabilului decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii, impreuna cu foaia de varsamant, in care este individualizata suma datorata.

In aceeasi zi, contribuabilul se prezinta cu foaia de varsamant la unitatea Trezoreriei Statului, in vederea achitarii obligatiei de plata.

In ziua imediat urmatoare platii, organul fiscal competent verifica inregistrarea sumelor achitate in evidenta fiscala si efectueaza stingerea obligatiilor fiscale prevazute la pct. 2, potrivit legii.

Dupa efectuarea stingerii, organul fiscal competent reverifica daca in evidenta fiscala mai exista astfel de obligatii fiscale, iar in situatia in care nu mai exista, elibereaza adeverinta, al carei model este prevazut in anexa nr. 2 la ordin.

Nu se elibereaza adeverinta in urmatoarele situatii:

  • obligatiile fiscale principale sunt neachitate si obligatiile fiscale accesorii sunt comunicate si neachitate;
  • obligatiile fiscale accesorii sunt instituite si necomunicate.

Adeverinta este scutita de taxa extrajudiciara de timbru si se emite in doua exemplare, din care un exemplar se comunica contribuabilului, iar al doilea exemplar se arhiveaza de catre organul fiscal competent la dosarul fiscal al contribuabilului.

Adeverinta se elibereaza in vederea stabilirii stagiului de cotizare de catre organele competente din subordinea Casei Nationale de Pensii Publice.

Adeverinta se emite in termen de cel mult 5 zile de la data depunerii cererii si este valabila 90 de zile de la data emiterii.

Sursa: Infolegal

Distribuie acest articol!